Algemene voorwaarden en afspraken rijschool Ge.Luk.

Afspraken maken.

Voor alle te maken afspraken tussen de cursist en rijschool Ge.Luk geldt dat deze persoonlijk worden gemaakt, mondeling dan wel telefonisch.
Dit wil zeggen, voor of na een les met de instructeur van rijschool Ge.Luk dan wel telefonisch met ons secretariaat op nummer 050-5413396.
In alle andere gevallen is de afspraak niet rechtsgeldig en word deze niet opgenomen in ons systeem.

 

Afwezigheid van de cursist.

Wanneer de cursist zich op de afgesproken dag en tijdstip niet op de afgesproken ophaal plaats bevind, zal onze instructeur maximaal 10 minuten op hem of haar wachten.
Als na deze wachttijd de cursist nog niet is verschenen, zal de instructeur zijn weg vervolgen en word de geplande les bij de cursist volledig in rekening gebracht.

 

uitstellen  (annuleren) van een les door rijschool Ge.Luk.

Rijschool Ge.Luk behoudt ten allen tijden het recht om bij onvoorziene omstandigheden zoals:

 • Overmacht.
 • Slechte, onveilige weersomstandigheden.
 • Geplande examens die door uitval van de instructeur in kwestie in gedrang komen.

Geplande lessen te cancelen en/of te verplaatsen naar een andere dag of tijdstip in overleg met de cursist.
Voor eventuele kosten die de cursist heeft gemaakt om de les te volgen kan rijschool Ge.Luk in deze gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 Uitstellen  (annuleren) van een les door de cursist

De cursist kan zijn of haar geplande les uitstellen (annuleren) mits hij of zij dit minimaal 48 uur (2 werkdagen) voor aanvang van de desbetreffende geplande les kenbaar maakt.
Het kenbaar maken van een annulering kan alleen mondeling aan de instructeur, dan wel telefonisch bij het secretariaat op nummer 050-5413396.
Onder werkdagen verstaan wij:

 

“Alle dagen van de week met uitzondering van de zon en feestdagen”

Wanneer bij annulering niet aan de gestelde minimale termijn word voldaan, worden de kosten van de geplande les volledig aan de cursist doorberekend.

 

Toewijzing van een andere instructeur.

Rijschool Ge.Luk kan als gevolg van:

 • Overmacht,
 • Ziekte,
 • Vakantie van de instructeur,

geplande lessen laten waarnemen door een plaats vervangende instructeur.
Wanneer dit onverhoopt bezwaren oplevert bij de cursist, kan hij of zij dit na de waargenomen les kenbaar maken bij het secretariaat van rijschool Ge.Luk op nummer 050-5413396.
Eventueel kunnen geplande lessen dan worden uitgesteld totdat de desbetreffende instructeur weer beschikbaar is.
Uitzondering op deze regel zijn de pakketten waarin de examendatums al zijn vast gelegd.

 

Wanneer het CBR het examen cancelt.

Wanneer het CBR vanwege slechte weersomstandigheden het examen cancelt, maar het wel verantwoord is een instructie les te rijden, kan rijschool Ge.Luk besluiten het examen om te zetten in een praktijkles.
De kosten voor deze praktijkles zullen in dat geval worden verrekend met de kosten voor inhuur van het voertuig voor het examen.

 

Eigen risico en vrijwaring.

leerlingen die instructie krijgen, nemen geheel voor eigen risico deel aan het verkeer op de openbare weg.
Rijschool Ge.Luk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of letsel die kan ontstaan tijdens de uitvoering van een praktijk les.
Wel vrijwaart rijschool Ge.Luk zijn cursisten voor aanspraken van derden als gevolg van een botsing, over of aanrijding tijdens de praktijk lessen op de openbare weg, alsmede tijdens het daaruit voortvloeiende onderzoek.

Uitzondering op bovenstaande geldt, voor alle gevallen waarin kan worden aangetoond, dat deze het gevolg zijn van:

 • Grove schuld van de cursist.
 • Het gebruik van alcohol door de cursist.
 • Het gebruik van verdovende middelen door de cursist, tevens het gebruik van medicatie of andere middelen door de cursist, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Geleden lichamelijke of materiële schade van de cursist, die niet kan worden verhaald op derden, kan eveneens niet worden verhaald op rijschool Ge.Luk.

 

Klachten.

Een cursist die klachten heeft met betrekking tot:

 • De overeenkomst,
 • De opleiding,
 • De aangeboden diensten van rijschool Ge.Luk, of
 • De instructeur,

word in eerste instantie verzocht dit, ter plekke aan alle betrokkenen kenbaar te maken ten einde de betrokkenen, in de gelegenheid te stellen per direct iets aan deze klachten te doen, om deze naar allen tevredenheid op te lossen.
Wanneer deze klachten niet ter plekke na allen tevredenheid kunnen worden opgelost, wordt de cursist in de gelegenheid gesteld deze klachten schriftelijk aan de directie voor te leggen.

 

 

De Directie van rijschool Ge.Luk.

Meerpaal 218
9732 AM te Groningen.

Tel. secretariaat: 050-5413396
mobiel:                  06-21460789